Толтуруучу власть
кёр  сюз  тюр.

Министрлик — кърал оноу джюрютюуню айры бир иш сферасын джюрютген органыды. Министрликге башчылыкъ — министр этеди. Тюрлю-тюрлю къраллада министрликле тюрлю-тюрлю боладыла, алай а бир къауум министрлик асламысында барды (къоруулауну, тыш ишлени, финансланы, саулукъ сакълауну д. а. к.)

Бир къауум къраллада (Швейцария, Филиппинле, АБШ) министрликлеге департамент дейдиле.

Россия Федерацияны министрликлери тюзет

Википедияда бу теманы юсюнден энчи статья барды: Россия Федерацияны правительствосу.
 1. Россия Федерацияны ич ишле министрлиги;
 2. Россия Федерацияны граждан къоруулаудан, къоркъуулу болумладан эмда табигъат палахланы эсеблерин къурутууну ишлеринден министрлиги;
 3. Россия Федерацияны саулукъ сакълау министрлиги;
 4. Россия Федерацияны тыш ишле министрлиги;
 5. Россия Федерацияны культура министрлиги;
 6. Россия Федерацияны къоруулау министрлиги;
 7. Россия Федерацияны окъуу эмда илму министрлиги;
 8. Россия Федерацияны табигъат къайнакъла эмда экология министрлиги);
 9. Россия Федерацияны индустрия эмда сатыу-алыу министрлиги);
 10. Россия Федерацияны Узакъ Кюнчыгъышны айнытыудан министрлиги;
 11. Россия Федерацияны регионал айныуну министрлиги;
 12. Россия Федерацияны байлам эмда кёбчюлюк коммуникацияланы министрлиги;
 13. Россия Федерацияны эл мюлк министрлиги;
 14. Россия Федерацияны спорт министрлиги;
 15. Россия Федерацияны улоу министрлиги;
 16. Россия Федерацияны урунуу эмда социал джакъ министрлиги;
 17. Россия Федерацияны финансла министрлиги;
 18. Россия Федерацияны экономика айныу министрлиги;
 19. Россия Федерацияны энергетика министрлиги;
 20. Россия Федерацияны юстиция министрлиги.

Къарачай-Черкес Республиканы министрликлери тюзет

 1. Къарачай-Черкес Республиканы экономика айныу министрлиги;
 2. Къарачай-Черкес Республиканы финансла министрлиги;
 3. Къарачай-Черкес Республиканы мюлк эмда джер илишкиле министрлиги;
 4. Къарачай-Черкес Республиканы индустрия эмда энергетика министрлиги;
 5. Къарачай-Черкес Республиканы эл мюлк министрлиги;
 6. Къарачай-Черкес Республиканы саулукъ сакълау министрлиги;
 7. Къарачай-Черкес Республиканы урунуу эмда социал айныу министрлиги;
 8. Къарачай-Черкес Республиканы миллетлени ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияланы эмда басманы министрлиги;
 9. Къарачай-Черкес Республиканы туризм эмда курорт министрлиги;
 10. Къарачай-Черкес Республиканы окъуу эмда илму министрлиги;
 11. Къарачай-Черкес Республиканы культурадан министрлиги;
 12. Къарачай-Черкес Республиканы физика культурадан эмда спортдан министрлиги;
 13. Къарачай-Черкес Республиканы ич ишле министрлиги;

Белгиле тюзет