Парламент демократия

Толтуруучу власть
кёр  сюз  тюр.

Парламент демократия — президент кърал оноу джюрютюу формача болмай, правительствопарламентни депутатлары бла сайланнган демократия формады. Парламент демократияда закон къураучу властны органы кесини келечилерин толтуруучу министрликлеге джибереди эмда аланы ишлерин сынайды. Быллай системаны бир тюрлюсюнде кърал башчы къуллукъ орун джашау узунуна неда осуйлукъ бла бериледи, алай аланы хакълары чекленибдиле эмда келечилик бла церемониал роллары барды. Сёз ючюн, парламент демократия парламентли монархия бла келиширге болады. Былай болса, правительствону башчысы премьер-министр атны джюрютюученди. Парламент демократияны башха тюрлюсюне парламент республика саналады, анда къралны башчысын кёзюую бла парламент сайлайды, неда аны функцияларын правительствону башчысы джюрютеди.

  Бу, политиканы юсюнден тамамланмагъан статьяды. Сиз болушургъа боллукъсуз проектге, тюзетиб эм информация къошуб бу статьягъа.