Толтуруучу власть
кёр  сюз  тюр.

Правительство — кърал оноуну этген баш коллегиялыкъ толтуруучу органды.

Правительствону баш нюзюрю — къралны закон чыгъарыучу органы (парламентни) алгъан оноуун джашаугъа киргизиудю.

Правительствону стркутурасы тюзет

Правительство аннга кирген членледен къуралады, (министрледен) эмда къралны башчысы бла (король бла, президент бла) неда премьер-министр бла (правительствону председатели, канцлер, министрлени совети неда кабинетини председатели бла) башчылыкъ этиледи.

Федератив къраллада ара (федерал) правительство эмда федерациягъа кирген кърал къуралышланы правительстволары болады

Коалиция правительство — талай партияны келечисинден къуралгъан правительстводу, ол кёбюсюне коалициялыкъ кесаматха кёре къуралады.

Правительствону функциялары тюзет

Толтуруучу властны органы болуб, правительство, законланы тындырыугъа эмда кърал ишлени оператив оноууна джоралагъан ишни бардырады. Правительствону баш нюзюрю къралда рахатлыкъны сакълу эмда гражданланы хакъларын гарантия этиудю.

Правительствону къуралыууну принциплери тюзет

Толтрууучу властны органларыны къуралыууну джорукълары хар къралдада бирча болмайды. Парламент кърал оноу формасы болгъан къраллада, правительствону къураргъа эркинлик парламентге сайлаулада хорлагъан партиягъа неда коалициягъа бериледи. Партияланы бирида кёбчюлюгню алмаса, парламентге ётген партияланы араларында коалиция келишиу ючюн кёрюшюуле башланадыла, аны эсебинде не правительство къуралады, неда (коалиция къуралалмаса) джангы парламент сайлаула бардырыладыла.

Россия Федерацияда, 1993 джылны Конституциясына кёре, толтуруучу властный федерал органларыны структурасы Правительствону Председатели бла Президентге теджеледи, эмда Президент къабыл этеди неда этмейди. ЭФ-ны Конституциясы толтуучу властный федерал органларына Федерацияларыны субъектлеринде кеслерини джерли органларыны къураргъа хакъ береди.

Дагъыда къарагъыз тюзет

Литература тюзет

  • Samuel E. Finer. The History of Government from the Earliest Times (правительствону эм буруннгу заманладан бери тарихи), 3 томда. Oxford University Press: Оксфорд, 1997 бла 1999.