Толтуруучу властны башчысы

Толтуруучу власть
кёр  сюз  тюр.

Толтуруучу властны башчысыправительствону башчысы къуллукъгъа келишген кърал къуллукъду.

Бир-бирде бу къуллукъну энчи атлары да болургъа болады, сёз ючюн, вице-губернатор неда лейтенант-губернатор (Норманд айрымканла бла Мэн айрымканда къралны башчысы эмда монархны келечиси) неда ингилиз колониялада провинцияны губернатору, анда бу къуллукъ британ монархны провинцияны дараджасында келечисин белгилейди. Бир къауум къраллада толтуруучу властны башчысы энчи къуллукъ орунду:

  • КХР-де алгъыннгы тыш кърал колонияла болгъан, эки энчи административ регионда толтуруучу властны башчылары регионну башчылары эмда правительствону башчыларыдыла.
Къуллукъ орун Къуралгъаны Алмашдырылгъаны
Гонгконгну толтуруучу властыны башчысы 1997 Къуллукъ орунну алгъыннгы аты: Гонконгну губернатору
Макаону толтуруучу властыны башчысы 1999 Къуллукъ орунну алгъыннгы аты: Макаону губернатору
Болджал Аты Партия
24 октябрь 2002 — 23 октябрь 2004 Клод Вонг Со Партиясыз
24 октябрь 2002 Жан-Клод Пьер-Луи Партиясыз


Джибериуле

тюзет