Толтуруучу власть

Толтуруучу власть — къралда бойсунмагъан[1] туура властны бир тюрлюсюдю, кърал ишлени оноуун этген полномочияланы джыйымыды. Алай бла, толтуруучу власть ол полномочияланы тындыргъан кърал органланы системасыды.

Толтуручу властны структурасыТюрлендир

 • толтуруучу властны органлары;
 • кърал къуллукъчула;
 • юристлик (хакъ) структурасы — власть органла бла къуллукъчуланы компетенцияларыны дараджасын айгъакълагъан мардаланы системасы.

Толтуруучу властны ышанларыТюрлендир

 • чекленнген эмда кърал властны бойсунмагъан бутагъыды;
 • кърал политиканы джашаугъа киргизеди;
 • кесини нюзюрлерине эмда халына кёре закон тюбюндеди;
 • аны иши толтуруучуду, дайым, тыйгъычсыз халы барды;

Толтуруучу властны функцияларыТюрлендир

 • закон тюбю регуляция;
 • джамагъатны джашауунда, кърал политиканы бардырыуда эмда законланы толтурууда оноу ишни бардырыуду;
 • административ хакъ хайырланыу;
 • лицензированияда, регистрацияда эмда сертификацияда крал политиканы бардырыу;
 • хакъ мардала бла зорунлу джорукъланы бузмауда административ контроль;
 • хакъ мизамны къоруулау, ол демеклик — гражданланы эмда джамагъатны къоркъуусузлугъун баджарыу;
 • кърал властны органларын информацион баджараыу.

БелгилеТюрлендир

 1. Алай болса да, толтуруучу власть законнга бойсунады.

Дагъыда къарагъызТюрлендир

   Бу, политиканы юсюнден тамамланмагъан статьяды. Сиз болушургъа боллукъсуз проектге, тюзетиб эм информация къошуб бу статьягъа.