Министрлени кабинети

Толтуруучу власть
кёр  сюз  тюр.

Министрлени кабинети — толтуруучу властны баш органыды, кърал оноу джюрютюуде административ-буйрукъчу функцияланы тындырады.

Бир къауум къралда толтуруучу властны баш органы башха атны джюрютеди, сёз ючюн, СССР-де — Министрлени совети.

Министрлени кабинети коллегиял органды. Министрлени кабинетини коллегиясы, санагъат министрликлеге башчылыкъ этген министрледен къуралады. Эм бек магъаналы кърал оноула министрлени кенгешинде туура чёб атыу бла алынадыла.

Кърал бла хакъны теориясына кёре, кърал власть — юч бутакъгъа юлешинеди: закон къураучу, толтуруучу эмда сюд властлагъа. Министрлени кабинети толтуруучу властды, кесини магъанасы бла, къралны правительствосун келечилик этеди, эмда баш закон къураучу орган (парламент, сенат, халкъ депутатланы совети, конгресс, кнессет, меджлис э. а. к.) алгъан закон актланы чеклеринде ишлейди.

Функциялары

тюзет

Хар кърал закон дараджада Министрлени кабинетине айгъакълы функцияланы бегитеди. Алай а бютеу къраллада баш толтуруучу орган функцияланы джюрютген сфераланы чертирге боллукъду:

  • Тыш политика;
  • Ич политика;
  • Миллет къоруулау эмда аскер политика;
  • Кърал эмда миллет къоркъуусузлукъ;
  • Экономика политика;
  • Социал политика.

Структурасы

тюзет

Министрлени кабинетини башында премьер-министрди.

МК-ны къурамы министрликледен, комитетледен эмда ведомстволадан къуралады. Министрликле кеслери да департаментлеге неда управлениялагъа юлешинирге боладыла. Бир къауум къраллада Министрлени кабинети департаментледен къуралады (Гонконг).

Белгиле

тюзет

Дагъыда къара

тюзет