Христианлыкъ

Христианлыкъ (грек. Χριστός — «Къутхарыучу» деген сёзден) — дуниялыкъ динлени бириди. Рим империяда, Палестинада бизни эрабызыны I ёмюрюнде къуралгъанды.

Христианланы санлары къраллада

Христианла Аллахны джашы Иса Христос адамланы гюнахлары кечилирча, адам санына кириб, Джерде джашаб, зарауатлыкъ сынаб ёлгенди, сора тирилиб кёкге учуб кетгенди деб ийнанадыла.

Ахыр Заманда хар адамны ишлерине кёре хакъ берирча экинчи кере Джерге къайтырыкъды.

Сыйлы китаб — Библияды. Библияны Иса Христосну джашаууну эм окъуууну юсюнден эрттегили христиан хапарлары болгъан, христиан динни мурдоруна саналгъан кесеги — Инджилди (орус. Евангелие).

Христианлыкъ талай джолгъа айырылады: католиклик, ортодокс христианлыкъ (православие), протестантлыкъ, монофизитлик.

Католикликни арасы Рим шахарны ичинде орналгъан Ватикан деген къралды, битеу католиклени башчылары Римли Папады. Башха джолланы ортакъ аралары эм бир башчылары джокъдула, алай а хар христианнга, къайсы джолу болса да, эм сыйылы шахар Иерусалимди.

Христианлыкъ Къарачай-МалкъардаПравить

 
Алан епархияны Гюрге атлы кафедрал килисасы

Алан патчахлыкъ заманда (X-XIII ёмюрледе) Византиядан келгенле бюгюннгю Къарачай бла Малкъар джеринде христианлыкъ джайгъандыла. Алай а XV ёмюрде Византия джокъ болгъандан сора, христиан дин къарыуун тас этеди, маджюсюлюк бла къатышады. XVIII ёмюрде, акъырын джайыла тебиреб, ислам дин хорлайды.

Алан епархияны арасы Архызда орналыб болгъанды. Х ёмюрде ишленнген, Россиядагъы эм эски христиан килисала тамам Къарачайда сакъланнгандыла: Архыздагъы килисала, Сынты, Чууана. Христианлыкъ къарачай-малкъар тилде да ыз къойгъанды.

   Бу, динни юсюнден тамамланмагъан статьяды. Сиз болушургъа боллукъсуз проектге, тюзетиб эм информация къошуб бу статьягъа.