Ёмюр (магъаналары)

Ёмюр

  • Ёмюр — заманны биримиди, 100 джыл
  • Ёмюр — номери бла белгили джюзджыллыкъ заман аралыкъды (15 ёмюр, б. э. д. 5 ёмюр, 21 ёмюр), орузлама ёмюр
  • Ёмюр (геология)
  • Ёмюр — тарих бир зат бла белгили болгъан кёзюу, сёз ючюн, таш ёмюр
  • Ёмюр — кимни боласа да, нени болса да джашаууну узунлугъу
  • Ёмюр — бек узун заман, ёмюрлюк


         Logo Бу, ушаш атлары болгъан статьяланы тизмесиди.
Википедияны башха статьясындан кирген эсегиз бери, тилейбиз, ызыгъызгъа къайтыгъыз да, бу тизмеден бир статьягъа джиберирча тюзетигиз джибериуню.