Узакълыкъ - эки затны бир бирден къаллай бир кенгликде болгъанын кергюзтеди. Бу сез кеп жерде хайыпландырылынады, илмуланы тюрлю-тюрлю кесеклеринде тюбейди. (1 dm = 0,1 m), (1 cm = 0,01 m), (1 mm = 0,001 m).

МатематикадаТюрлендир

Мында закълыкъ енчелеу, еч болум деген сез бла байламлыды.

ФизикадаТюрлендир

Узакълыкъны етген заманга белюмю (dl/dt) теркликни(v) береди.