Терроризмтеррорну сисематика халда хайырланнган политикады[1] Бу терминни хар кимда хайырланнган юрист ангылатыуу джокъду, россия хакъда (РФ-ны УК-сы 205-чи ст.) зулмулукъну идеологиясы эмда джамагъат ангыгъа басым этиу, кърал властны органларыны, джерли органланы неда халкъла арасы къуралышланы оноуларына къоркъутууну эмда артыкълыкъны кючю бла къатышыу эмда басым этиудю[2] АБШ-ны хакъында - адамлагъа неда объектлеге къаршчы, джамагъатны ангысына басыу этер ючюн къауумла бла неда энчи джашыртын агентле бла этилген, политика нюзюр салгъан зулмулукъду [3]

Терроризмни тюрлюлериТюрлендир

Террорист ишлеуню субъектини халына кёре, терроризм былай юлешинеди:

  1. Организация этилмеген неда энчи (джангызланы терроризми) — былайда терактны неда талай террактны бир-эки адам этеди, аланы сыртларында организация джокъду (Дмитрий Каракозов, Вера Засулич э.б.);
  2. Организация этилген — террорист ишлеуню планлагъанда, бардыргъанда организация этеди Аль-Каида, ИРА, ЭТА, кърал терроризм). Организованный терроризм — наиболее распространённый в современном мире.

Нюзюрлерине кёре:

  1. Миллетчи — сепаратист неда миллет-азатланыу нюзюрлери болады;
  2. Динчи — тюрлю-тюрлю динлени тутханланы араларында кюреш болургъа болады (индуистле бла муслиманла, муслиманла бла христианла) неда бир динни ичинде (католикле-протестантла,суннитле-шиитле), неда лаик, демократ властны къурутуб, аны орнуна дин властны салыргъа нюзюр саладыла (Исламчы терроризм);
  3. Идеологиялыкъ, социал — къралны экономика неда политика системасын тюрлендириу, проблемагъа джамагъатны эсин ,`k.e нюзюрле этиледиле. Бир-бирде терроризмни бу тюрлюсюне революцион дейдиле. Идеология терроиримзни юлгюге анархист, эсер, фашист, сол, экологиялыкъ эмда башхаланы айтыргъа боллукъду.


БелгилеТюрлендир

  1. Oxford English Dictionary Second Edition 1989. Second general definition of terrorism: «A policy intended to strike with terror those against whom it is adopted; the employment of methods of intimidation; the fact of terrorizing or condition of being terrorized.»
  2. 2006 джылны 6-чы мартындан РФ-ни федерал закону N 35-ФЗ «Терроризмге къаршчыланыуну юсюнден»
  3. АБШ-ны законларыны кодекси, титул 22 бёлюм 2656 ф(д)