Къызыл тебиуню ёлчеми

Аламда къызыл тебию - хар узакъ затда да билиннген (жулдуз низамла да, мырытла да) къармлыкъ жайыуну азайыуу. Аберле биринден узакъ болуп башлагъаны бла ангылатынады, башха тюрлю айтханда мырытла арасы кенгергени бла ангылатынады. Алайда, къызыл тебию - спектр тюзлени къызыл (узун толкъунлу) жанына кечюудю. Спектр тюзлени кимит (къысха толкъунлу) жанына кечюуге уа кимит тебиу дейдиле, бу келию аберле бир бирге жуукълашсала болады.

Къызыл эм кимит тебиу
Къызыл эм кимит тебиу