Къайнакъ — къаллай болса да ишни этерге мадарны санлыкъ ёлчемиди; айгъакълы тюрлениулени болушлугъу бла изленнген эсебни алыр ючюн керек болгъан шартладыла.

  • Къайнакъ (техника) — мекямны, мешинаны ишлеуюню ёлчеми неда эксплуатациясыны болджалыды. Къайнагъы бошалгъандан сора бу затны къоркъуусуз ишлеуюне гарантия берилмейде. Аны не ауушдурургъа керекди, неда ремонту.
  • Административ къайнакъ — политикада къайсы болса да политика кючню властны структураларыны кючю бла кеслерини нюзюрлеринде хайырланыуду.

Къайнакъла Тюрлендир


           Бу, ушаш атлары болгъан статьяланы тизмесиди.
Википедияны башха статьясындан кирген эсегиз бери, тилейбиз, ызыгъызгъа къайтыгъыз да, бу тизмеден бир статьягъа джиберирча тюзетигиз джибериуню.