Капитализм, энчи мюлкню чыгъарыу амаллары ауурлукъ этген бёлюмге ие болгъан эмда ишлетген; инвестицияны, юлешюуню, хайырны, чыгъарыуну эмда товар бла къуллукъну багъаларын сауда экономика белгилеген социал эмда экономика системады. Бу системада биреуленми болсун неда къауумла саудюгерликде эркиндиле эмда хакълары тенгди.