Алам букъу

Алам букъу. Аламда учуп айланнган букъу.

Алам букъу аламда къуралады. Аны уллулугъу бир талай молекуладан 2 µm жетерге болады. Хар джыл сайын жерни юсюне 40 0000 тонна алам букъу къонады. Алам букъуну былай айырыргъа боллукъду: мырытла аралы букъу, жулдузла аралы букъу, жулдузла къатында букъу, жулдузла къатында эм арада букъу булутла, Койперни бели, кюн башчылы низамдан етген жулдуз аралы букъу эм къурала башлагъан къуйрукълу жулдузла. Мырытла аралы букъуну кекде акъсыл неда къаралдым булутлача керюнюрге боллукъду (чаре). Кюн низамда алам букъу бирча чачылып тюйюлдю, кебююнде къалынлыгъы бирча болмагъан букъу булутлада жыйылыпды.

Файл:Алам букъуну халлары.jpg
Алам букъуну халларындан бири.