Ёзденланы Альберт

Ёзденланы Магометни джашы Альберт (1957 джыл 5 апрелде Къазахстанда туугъанды) — белгили къарачай-малкъар поэт эм джырчыды.

БиографиясыТюрлендир

Орта школну Хурзукда бошагъанды. Аскер къуллугъун тындыргъандан сора Первомай совхоз-техникумда окъугъанды. Бир бёлек заманны Хурзукда ишлеб, ызы бла Къарачай-Черкес кърал устазлыкъ институтда баш билим алгъанды. Педагогика илмуланы кандидатыды.

Иги кесек джылны Ёзден улу Николаевское, Чапаевское элледе культура-джарыкълыкъ ишлеге башчылыкъ этгенди. Арт джыллада Къарачай-Черкесияны Культура министерствосунда джууаблы къуллукъда ишлейди.

Ёзденланы Альберт назмула, пьесала джазгъан бла бирге кеси макъамла да чыгъарады. Атын эм алгъа кеси этген джырлары бла айтдыргъанды. Ала Къарачайда, Малкъарда, Тюркде, Америкада да джырланадыла.

ЛитератураТюрлендир

Энчи китабларыТюрлендир

  • Къачхы кечени макъамлары. Назму китабы. Нальчик, 1989.
  • Тузакъ. Назмула. Махвах, 1990.
  • Къара суучукъ. Назму китаб. Черкесск, 1991.
  • Чолпан. Джырла, назмула. Черкесск, 1998.
  • Мордамбаллары. Пьеса. Черкесск, 2000.

Джыйым китабладаТюрлендир

  • Ышаныу. Назмула. О Сюймекликни джети джолу. Черкесск, 1995.
  • Къарачай-малкъар адабиятны антологиясы. Анкара, 2002.
  • Антология литературы народов Северного Кавказа. Том 1. Пятигорск, 2003.

Чыгъармачылыгъыны юсюнденТюрлендир

  • Хубийланы О. Джашаугъа сюймеклик. О «Ленинни байрагъы», 17.10.1985.
  • Байрамукъланы Х Чууакъ кёкден джерге тюшген юлюш. О «Къарачай», 28.07.1992.

ДжибериулеТюрлендир